นายจักรพันธ์ พานสอาด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศศิธร ชูชื่น
 นายปฏิญญา มุขสาร
นายทศณรงค์ เป้ามัจฉา
นาวสาวภูษณิศา นาถธราดล
นางสาวพัชรธิดา ศรีเข้ม
นายธนพล พรมโอก
นางสาวชยาพิมล อุ่นเรือน
นางสาวศิริวิมล สมพร
นายสมบัติ พละศักดิ์
นางสาวณิชานันทร์ ศรีจันทร์
Mr.Josaphat B.Camongol
Mr.Wilfredo L.Artillaga