นายจิรัฐ รวิยะวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นางสาวรสมา ลำพุทธา
นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท
นางกระจ่างจิต แก้วชล
นางสาวนันทนา บัวงาม
นางนิตยา ขันธุรา
นางสาวจิราวรรณ เสียมภูเขียว
นางสาววิรดา สิมมา 
นางสาวสุพรรณี แผ่นทอง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นายสุรเชษฐ์ ศิลลา
นายณพล คำแก้ว
นางหนูเพียร โกมลสุรกุล
นางสาวศันธิวา ชั้นกลาง
นางสาวพรนภา เวียงวิเศษ