นางสาวสุพิชยา ช่วงชัยยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายพิเชษฐ์ วงศ์อัมพรฉกาจ
 นายเอก มีแสวง
นางอธิชา ปลื้มปรีชา
นางสาวพรประภา นระแสน