นางสาวนนทวรรณ บัวจูม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฉันทนา อินทร์ไทร
นายเรวัตร เตรียมล้ำเลิศ
นางสาวละอองดาว อดทน
นายเอกลักษณ์ ปิ่นดิลกคุณ
นายวิทยา ยุวภูธิตานนท์
นางสาวปรียานันท์ ประเสริฐหล้า
นางสาวแคทรียา สุหญ้านาง
นางสาวลัลน์ญดา ยมแดง