นางสาวนราทร กุลธนสิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางวีรวรรณ คำดี
นายประมุข โกมลสุรกุล 
นางสาวชลธร ถามะพันธ์
นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ