นางสาวจันทรา พวงยอด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์
นางบุณยวดี ปึงศิริเจริญ
นายนรินทร บุธรรมพาณิชย์
นายกฤษดา ม้วดหรีด
 นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 นางสาวอรอนงค์ วงศา
นางสาววรรณพร ปิ่นฟ้า
นางสาวเยาวลักษณ์ ดาปุย
นางสาวภัทจิรา แก้วโยธา
นายสุรัตน์ สร้อยคำ
นายวีรชัย แก้วสุติน