ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เดิมชื่อ โรงเรียนยานนาวา โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ซื้อที่ดิน จำนวนเนื้อที่ จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 89 ตารางงวา จาก นางแจ่ม  เพชรรัตน์ และนายราชัน ไวว่อง  เป็นจำนวนเงิน 982,810.00  บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2501 และ วันที่ 15  เมษายน  2501 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ขื่อ “ โรงเรียนยานนาวา ” ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร  ใช้อักษรย่อว่า “ ย.น.” สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน (เปิดห้องเรียน 10 ห้อง  และ ห้องหัตถศึกษา 2 ห้อง)  เรียกว่า อาคาร  1 ,  บ้านพักครู 1 หลัง  มี  2  ห้อง,  บ้านพักภารโรง  1  หลัง,  สุขาภิบาล  1  หลัง  เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 10 กรกฎาคม 2501  ( จึงถือว่า วันที่  10  กรกฎาคม  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน )  โดยรับนักเรียนชายและหญิง ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เข้าศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)   

           วันที่  30  เมษายน  2501  นายจรัส  ธรรมพันธ์  ได้รับการแต่งตั้งจาก กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ คนแรก  มีครู  7  คน  นักเรียน 416 คน  นักการ  2 คน

           วันที่  12  เมษายน  2514  ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อ “ โรงเรียนยานนาวา”  เป็น  “โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม”  เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนชื่อโรงเรียนที่ไปเหมือนกับโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา    และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขยายชั้น ม.3   เป็น 10 ห้องเรียน    ชั้น ม.1  และ ม.2 ชั้นละ  10  ห้องเรียน  ชั้น ม.4 แผนกวิทยาศาสตร์  4 ห้อง แผนกศิลปะ 4 ห้อง รวม  38 ห้องเรียน มีครู 70 คน นักเรียน 1,647 คน นักการ 9 คน  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

         วันที่  10  มิถุนายน  2563   นายสุชาติ  กลัดสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  ลงนามในประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ประกาศ ให้โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เปลี่ยนชื่อ เป็น “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ยานนาเวศ “ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียน พัฒนาศักยภาพครู เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี  โดยนางสาวนิภาพร บินสัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ยานนาเวศ  ตั้งอยู่เลขที่  146  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120   โทร ศัพท์  02  2110942

โทรสาร  02 6749114   E – mail [email protected]  Website   tupy.ac.th  

 

เกี่ยวกับโรงเรียน

            (1) ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
                  School name    :   TRIAMUDOMSUKSAPATTANAKARN YANNAWATE SCHOOL  

            (2)  อักษรย่อ ของโรงเรียน    : ต.อ.พ.ย.
                   The abbreviation of school  name : T.U.P.Y.

            (3) ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน    :    พระเกี้ยวน้อย
                  Symbol  Meaning             :    Phra  Kiao

            (4) ปรัชญาของโรงเรียน    :    ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
                  Philosophy of School    :  Academic  and  Ethical  Excellent   

            (5) เพลงประจำโรงเรียน      :      มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
                                                              ลาแล้วราชพฤกษ์
                                                       :       มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ   

            (6) สีประจำโรงเรียน             :   สีชมพู,  และน้ำเงิน
                  School  Colors             :   Pink,   Blue

            (7) การแต่งกายของนักเรียน ชาย –หญิง  ตามคู่มือนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ                                          

            (8) พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    :    หลวงพ่อสุโขทัยชัยมงคล
                  The Buddha  image  of  School     :     Luang  Phor  SuKhothai 
                                                                                    Chaimongkon

            (9) สุภาษิตของโรงเรียน      :    ยาทิสํ  วปปเต  พีชํ    ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ
                                                        :    “ หว่านพืชเช่นไร    ย่อมได้ผลเช่นนั้น ”
                  School Proverb          :    “ As You sow, So shall you  Reap”

            (10) ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :    ราชพฤกษ์
                    School  Tree               :    Cassia  Fistula  L. ( Ratchapruek )  

            (11) คติพจน์ของโรงเรียน      :    ประพฤติดี  เรียนดี     มีสัจจะ   อุตสาหะ   
                                                              กตัญญู     รู้เหตุผล  
                          School  Motto    :    Good  Behave,  Study  well,  Be Honest
                                                            High Attempt,  Be Grateful,  Be  Reasonable

           (12) เอกลักษณ์โรงเรียน        :    กตัญญู   เชิดชูสถาบัน
                   Student ‘ s  Identity   :    Be grateful,  institute  nurturing

            (13) อัตลักษณ์โรงเรียน          :    
                   Student ‘ s  Identity    :    

            (14) เว็บไซต์โรงเรียน          :      www.tupy.ac.th
                    School website        :      www.tupy.ac.th