ปีการศึกษา  2562

ณ สิงหาคม 2562

    จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 8 160 163 323
มัธยมศึกษาปีที่  2 8 166 130 296
มัธยมศึกษาปีที่  3 8 146 145 291
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม 24 472 438 910
มัธยมศึกษาปีที่  4 6 78 108 186
มัธยมศึกษาปีที่  5 6 69 102 171
มัธยมศึกษาปีที่  6  5 73 95 168
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม 17 220 305 525
                             รวม 41 692 743 1,435

                           ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2560

ณ มิถุนายน 2560

    จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่  1 8 157 156 313
มัธยมศึกษาปีที่  2 9 151 154 305
มัธยมศึกษาปีที่  3 8 130 161 291
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม 25 438 471 909
มัธยมศึกษาปีที่  4 5 84 105 189
มัธยมศึกษาปีที่  5 5 84 100 184
มัธยมศึกษาปีที่  6  7 97 148 245
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม 17 265 353 618
                             รวม 42 703 824 1,527

                         ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2559

ณ มิถุนายน 2559

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  1 9 325
มัธยมศึกษาปีที่  2 8 299
มัธยมศึกษาปีที่  3 9 277
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม 26 901
มัธยมศึกษาปีที่  4 6 190
มัธยมศึกษาปีที่  5 7 244
มัธยมศึกษาปีที่  6  6 168
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม 19 602
                             รวม 45 1,503

                           ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2558

ณ มิถุนายน 2558

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  1 8  312
มัธยมศึกษาปีที่  2 10 286
มัธยมศึกษาปีที่  3 10 346
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม 28 944
มัธยมศึกษาปีที่  4 7 252
มัธยมศึกษาปีที่  5 6 179
มัธยมศึกษาปีที่  6  8 252
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม 21 683
                             รวม 49 1,627