ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2562

ณ สิงหาคม 2562

  จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นจำนวนห้องชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่  18160163323
มัธยมศึกษาปีที่  28166130296
มัธยมศึกษาปีที่  38146145291
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม24472438910
มัธยมศึกษาปีที่  4678108186
มัธยมศึกษาปีที่  5669102171
มัธยมศึกษาปีที่  6 57395168
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม17220305525
                             รวม416927431,435

                           ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2560

ณ มิถุนายน 2560

  จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นจำนวนห้องชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่  18157156313
มัธยมศึกษาปีที่  29151154305
มัธยมศึกษาปีที่  38130161291
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม25438471909
มัธยมศึกษาปีที่  4584105189
มัธยมศึกษาปีที่  5584100184
มัธยมศึกษาปีที่  6 797148245
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม17265353618
                             รวม427038241,527

                         ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2559

ณ มิถุนายน 2559

ระดับชั้นจำนวนห้องจำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  19325
มัธยมศึกษาปีที่  28299
มัธยมศึกษาปีที่  39277
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม26901
มัธยมศึกษาปีที่  46190
มัธยมศึกษาปีที่  57244
มัธยมศึกษาปีที่  6 6168
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม19602
                             รวม451,503

                           ตารางแสดงจำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  และจำนวนห้องเรียน

                                                   ปีการศึกษา  2558

ณ มิถุนายน 2558

ระดับชั้นจำนวนห้องจำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่  18 312
มัธยมศึกษาปีที่  210286
มัธยมศึกษาปีที่  310346
มัธยมศึกษาตอนต้น      รวม28944
มัธยมศึกษาปีที่  47252
มัธยมศึกษาปีที่  56179
มัธยมศึกษาปีที่  6 8252
มัธยมศึกษาตอนปลาย   รวม21683
                             รวม491,627