ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เดิมชื่อ โรงเรียนยานนาวา โดย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ซื้อที่ดิน จำนวนเนื้อที่ จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 89 ตารางงวา จาก นางแจ่ม  เพชรรัตน์ และนายราชัน ไวว่อง  เป็นจำนวนเงิน 982,810.00  บาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2501 และ วันที่ 15  เมษายน  2501 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา ประเภทสหศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ขื่อ “ โรงเรียนยานนาวา ” ตำบลทุ่งวัดดอน อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร  ใช้อักษรย่อว่า “ ย.น.” สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน (เปิดห้องเรียน 10 ห้อง  และ ห้องหัตถศึกษา 2 ห้อง)  เรียกว่า อาคาร  1 ,  บ้านพักครู 1 หลัง  มี  2  ห้อง,  บ้านพักภารโรง  1  หลัง,  สุขาภิบาล  1  หลัง  เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 10 กรกฎาคม 2501  ( จึงถือว่า วันที่  10  กรกฎาคม  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน )  โดยรับนักเรียนชายและหญิง ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เข้าศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)

วันที่  30  เมษายน  2501  นายจรัส  ธรรมพันธ์  ได้รับการแต่งตั้งจาก กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ คนแรก  มีครู  7  คน  นักเรียน 416 คน  นักการ  2 คน

วันที่  12  เมษายน  2514  ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อ “ โรงเรียนยานนาวา”  เป็น  “โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม”  เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนชื่อโรงเรียนที่ไปเหมือนกับโรงเรียนเทศบาลวัดยานนาวา    และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ขยายชั้น ม.3   เป็น 10 ห้องเรียน    ชั้น ม.1  และ ม.2 ชั้นละ  10  ห้องเรียน  ชั้น ม.4 แผนกวิทยาศาสตร์  4 ห้อง แผนกศิลปะ 4 ห้อง รวม  38 ห้องเรียน มีครู 70 คน นักเรียน 1,647 คน นักการ 9 คน  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่  10  มิถุนายน  2563   นายสุชาติ  กลัดสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  ลงนามในประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ประกาศ ให้โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เปลี่ยนชื่อ เป็น “ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ยานนาเวศ “ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพนักเรียน พัฒนาศักยภาพครู เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี  โดยนายรื่น  หมื่นโกตะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ยานนาเวศ  ตั้งอยู่เลขที่  146  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120   โทร ศัพท์  02  2110942

โทรสาร  02 6749114   E – mail [email protected]  Website   tupy.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน

(1) ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
School name    :   TRIAMUDOMSUKSAPATTANAKARN YANNAWATE SCHOOL

(2)  อักษรย่อ ของโรงเรียน    : ต.อ.พ.ย.
The abbreviation of school  name : T.U.P.Y.

(3) ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน    :    พระเกี้ยวน้อย
Symbol  Meaning             :    Phra  Kiao

(4) ปรัชญาของโรงเรียน    :    ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
Philosophy of School    :  Academic  and  Ethical  Excellence

(5) เพลงประจำโรงเรียน      :      มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลาแล้วราชพฤกษ์
:       มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ   

(6) สีประจำโรงเรียน             :   สีชมพู,  และน้ำเงิน
School  Colors             :   Pink,   Blue

(7) การแต่งกายของนักเรียน ชาย –หญิง  ตามคู่มือนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ

(8) พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    :    หลวงพ่อสุโขทัยชัยมงคล
The Buddha  image  of  School     :     Luang  Phor  SuKhothai
Chaimongkon

(9) สุภาษิตของโรงเรียน      :    ยาทิสํ  วปปเต  พีชํ    ตาทิสํ  ลภเต  ผลํ
:    “ หว่านพืชเช่นไร    ย่อมได้ผลเช่นนั้น ”
School Proverb          :    “ As You sow, So shall you  Reap”

(10) ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :    ราชพฤกษ์
School  Tree               :    Cassia  Fistula  L. ( Ratchapruek )

(11) คติพจน์ของโรงเรียน      :    ประพฤติดี  เรียนดี     มีสัจจะ   อุตสาหะ
กตัญญู     รู้เหตุผล
School  Motto    :    Good  Behave,  Study  well,  Be Honest
High Attempt,  Be Grateful,  Be  Reasonable

(12) เอกลักษณ์โรงเรียน        :    กตัญญู   เชิดชูสถาบัน
Student ‘ s  Identity   :    Be grateful,  institute  nurturing

(13) อัตลักษณ์โรงเรียน          :
Student ‘ s  Identity    :

(14) เว็บไซต์โรงเรียน          :      www.tupy.ac.th
School website        :      www.tupy.ac.th

 เกียรติยศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

ปีการศึกษา  2503                                    

 • ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ  พ.ศ. 2503

ปีการศึกษา  2508                                    

 • ขยายชั้นเรียนออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2511                                    

 • ขยายชั้นเรียนออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปะ (ภาษาฝรั่งเศส)

ปีการศึกษา  2518                                    

 • ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายสามัญ  พ.ศ. 2513

ปีการศึกษา  2521                                    

 • ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น    พุทธศักราช 2521  

ปีการศึกษา  2524                                    

 • ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย   พุทธศักราช  2524

ปีการศึกษา  2529                                    

 • สังกัดกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ส่วนกลางกลุ่มที่  2  

ปีการศึกษา  2530                                    

 • เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา

ปีการศึกษา  2531                                    

 • ปรับปรุงแผนการเรียนโดยเพิ่มวิชาอาชีพตามความถนัด

ปีการศึกษา  2532                                    

เข้าร่วมเป็นโรงเรียนร่วมการพัฒนาการใช้หลักสูตร  

ปีการศึกษา  2534                                    

 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา  2541                                    

 • สังกัดสหวิทยาเขตราชนครินทร์

ปีการศึกษา  2545                                    

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ   เสด็จมาเป็นประธาน

เปิดห้องเรียนไอทีซิตี้แบงก์

ปีการศึกษา  2546                                    

–   ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

–   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2548                                    

–   ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 • ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1

ปีการศึกษา  2549               

 • ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดสถานศึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษา  ขนาดใหญ่จากสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 • ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา  2550       

 • ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)     

ปีการศึกษา  2551                                    

–    เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดกิจกรรม  ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรรกรรม

เยาวชนแว่นแก้วจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณสัญญา  ธรรมศักดิ์ ในโครงการเชิดชูสถาบัน

ศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม  ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิธารน้ำใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 •  เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พื้นฐาน พ.ศ. 2551
 • เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ปีการศึกษา  2552                                   

–    โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต1

 • เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4

–    เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 • ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ปีการศึกษา  2553                                   

–    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 2

–    เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

–    ได้รับโล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมเป็นสถาบัน

ที่ให้การสนับสนุนการทำงานด้านเอดส์ประจำปี 2553” จากโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสา

ป้องกันเอดส์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ปีการศึกษา  2554                                   

–    ห้องสมุดโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสมาคมห้องสมุด          

แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็น

ห้องสมุดโรงเรียน  (ขนาดใหญ่) ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2554

 • โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้อาเซียนศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2  (Spirit of Asean)

 • ได้รับโล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมเป็นสถาบัน

ที่ให้การสนับสนุนการทำงานด้านเอดส์ ประจำปี 2554” จากโครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสา

ป้องกันเอดส์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 • ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่สามารถดำรงมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับทองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

ปีการศึกษา  2555                                   

–    เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

–    ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   กรุงเทพมหานคร

–    ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจี๋เหม๋  โรงเรียนมัธยมศึกษาจี๋เหม๋ และโรงเรียนมัธยมศึกษาลิ่วจง  ประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโควตาต่อในระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา  2556       

–   โล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ  ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ

ปีที่ 12 ให้ไว้เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

 • ได้รับเกียรตืท   บัตร การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัดตาม

ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ.2553 ประจำปี 2556 “ผลการติดตามตรวจสอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก” ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

–       ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ออกให้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2557

–   ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประกวดวรรณกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กรอบแนวคิด “ทำความดี …ไม่มีที่สิ้นสุด” เรื่อง “ม้งเน้ง”

โดยนายภาคภูมิ  ชัยชนะ ม.6/2  ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

 • ได้รับรางวัลระดับชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่อคุณธรรม  รอบระดับประเทศ

หัวข้อ“ความจงรักภักดีต่อชาติ” โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ“ผลิตสื่อความดี”

ปีที่ 7  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยส่งครูผู้สอนวิชาเคมี ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558  ณ ศูนย์จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา 2558

–   โรงเรียนได้รับโล่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2558

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ ศูนย์จังหวัดสตูล

 • นายสุรศักดิ์  การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจิรัฐ  รวิยะวงศ์ ครู คศ. 1 ครูผู้สอนวิชาเคมี

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ พ.ศ. 2558 ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ณ ศูนย์จังหวัดสตูล

 •   นางสาวแพรวา  หลัว ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

(นานาชาติ) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

พระพรหมราชมังคลาจารย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร  วันที่ 9 สิงหาคม 2558

ปีการศึกษา 2559

 • ได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของ                                 ปีการศึกษา 2557 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

ปีการศึกษา ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม
2560     • ได้รับรางวัลเหรียญทอง ”คณิตศาสตร์นานาชาติ”
เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไหม หรือ ผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา ในวันที่ 16 มกราคม 60 โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 60
โล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา และสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวงชั้น ตรี โท เอก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 60  สำนักเรียนวัดยานนาวา
  ได้รับเงินอุดหนุน สร้างห้อง Knowledge จำนวน 495,089 บาท
  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 150,000 บาท สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 ได้รับประกาศนียบัตร “ระดับดี” ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง  ดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร 
   • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัว  พอเพียง “ด้านสิ่งแวดล้อม” ระดับกรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมเป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ลำดับที่ 80  
  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ใน “งานเทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยหน่วยงานศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภา กาชาติไทย   
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งชัน ตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ อาคาร  พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ          
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม มีผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติขั้น พื้นฐาน (O- NET) มีค่าพัฒนาเป็นบวกทุกกลุ่มวิชาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ส่งเสริมให้นักเรียน, นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี  โท เอก สังกัดสำนักเรียนวัดยาน นาวา ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักเรียนวัดยานนาวา  สถาบันการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ไทย    
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมได้รับโล่ เป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาแนว ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2  
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่1  กรกฎาคม ถึง วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วันที่ 20 กันยายน 2562  

ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ Teams for Education ระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2562
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ BEST PRACTICE แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ Teams for Education ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช  2562   ณ วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2562
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับสหวิทยาเขต ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมต้านเอดส์ ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  ได้รับงบประมาณ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ชั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 34,770,000 บาท