• นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

นางสาวสุทธินี แก้ววิไล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภิชาติ ลำภูพินิจพงศ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภาคภูมิ ทองลาด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล