การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   http://www.tupy.ac.th
   https://www.facebook.com/TUPYINFORM
   http://www.facebook.com/ynacth
O8 - Q&A
   http://www.tupy.ac.th
   https://www.facebook.com/TUPYINFORM
   http://www.facebook.com/ynacth
O9 - Social Network
   http://www.tupy.ac.th
   https://www.facebook.com/TUPYINFORM
   http://www.facebook.com/ynacth
32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   https://www.facebook.com/TUPYINFORM
   http://www.facebook.com/ynacth